Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Etické výzvy a dilemata v dnešní křesťanské rodině

Etické výzvy a dilemata v dnešní křesťanské rodině
Časopis Brána
31října2023
  • Řečník: Drápala René
  • Kategorie: Kruh rodiny

Etické výzvy a dilemata v dnešní křesťanské rodině

Tento kratičký článek stručným způsobem shrnuje část semináře, který proběhl v rámci konference „Narcis v nás“. Jakým výzvám a dilematům čelí dnešní křesťanská rodina? Jak vůbec nad tématem přemýšlet a rozhodnout, zda to, co pociťujeme jako výzvu, je skutečnou výzvou nejen v subjektivní prožitku, ale výzvou pro vlastní podstatu věci. Co je to etická výzva? Křesťanská etika usiluje o poznání postojů a činů, kterým Bůh žehná a také postojů a činů, které Boží požehnání nemohou dostat. Každá etická volba znamená, aplikaci určité normy do určité situace určitým subjektem. Dejme tomu, že ve sboru máte pár, který spolu žije a jeden z tohoto páru se stane křesťanem. Nekřesťan nechce vstoupit do manželství. Křesťan neví, jak se zachovat. Obrátí se na vás s prosbou o radu. Co všechno je třeba vzít v úvahu? V podstatě existují tři hlediska, ze kterých je třeba problém zvažovat. Hledisko normativní. V této perspektivě si kladu otázku, co k danému problému říká Písmo. Které normy, která přikázání jsou k danému problému relevantní. Druhá hledisko je situační. Zde se ptám na povahu situačního kontextu. Do této perspektivy spadá soudobá kultura a její hodnoty i užší hodnotový kontext ve kterém dotyční vyrůstali. Třetí hledisko je existenciální. Ptám se na vnitřní pohnutky a důvody těchto pohnutek těch, kteří se rozhodují. Ve výše zmíněném případě se budu ptát nejen na to, jak se na situaci dívá Písmo, ale též jaký kulturní a rodinný kontext tyto dva lidi formoval. Ptám se též na důvody postojů – proč na sebe nekřesťan nechce vzít závazek manželství? Je to požitkář, který si chce nechat otevřené dveře pro případ, že ho vztah přestane uspokojovat? Nebo má za sebou natolik traumatizující zkušenost s manželstvím, třeba svých rodičů, že má strach a pochybuje o své schopnosti dostát takovému závazku? Při hledání životní cesty, které Bůh bude moci požehnat, by tyto otázky měly zaznít. Tato tři hlediska jsou opravdu jen hlediska, jsou to perspektivy, které jsou vzájemně podmíněné a žádnou z nich nelze absolutizovat. Zároveň představují oblasti, v nichž musíme prohlubovat své poznání. Je etickým důrazem, abychom prohlubovali jak svou znalost Písma, tak i světa tak a sebe sama. Vždyť pokud máme být schopni milovat, což znamená hledat dobro druhého bez ohledu na vlastní prospěch, tak musíme být schopni toto dobro určit, poznat. Zde tedy máme stručně nastíněn způsob, jak přistupovat k definování výzev a dilemat. V příštím článku se podíváme na konkrétní výzvy, které dnešní doba rodinám přináší.